Lajmet & Njoftimet

Trepça Sh.A. pranon donacion pakon e produkteve softuerike për kontabilitet - RiKont

Ndërmarrja Trepça Sh.A. pranon donacion pakon e produkteve softuerike për kontabilitet-RiKont nga kompania e mirënjohur INFORMATIKA Komputers Sh.P.K. Pako e produkteve softuerike përfshinë modulet:

  • Menaxhimi i kontabilitetit të integruar të materialit financiar,
  • Kontabiliteti i kostos,
  • Moduli për Evidencën Materiale të inventarit dhe pajisjeve rezervë,
  • Menaxhimi dhe përllogaritja e pagave,
  • Menaxhimi i burimeve njerëzore,
  • Menaxhimi i aseteve,
  • Raportet menaxheriale dhe raportet financiare,
  • Rikont Mobile.

Çmimet në US$
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcacorporation.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë